ارام درگوشه ای نشسته ام......

کارازچسب وباندوپانسمان گذشته زخم ب روحم رسیده.....