رگمو ب خاطرش زدم…از کنارم رد شد و گفت:فقر چ کارایی با آدم میکنه!!نفس