من تورادوست دارم .........وتودیگری را.....ودیگری دیگری را.....واین گونه است که........... همه تنهاییم