می بوسم میگذارم کنار تمام چیز های را که ندارم،دست هایت را...شانه هایت را...عاشقی ات را....همه را.....