دلم نه عشق میخواهدنه دروغ های قشنگ،،نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پرمدعا..!!!

دلم یک فنجان قهه داغ میخواهد ویک دوست،،که بشودبااوحرف زدوپشیمان نشد......!!!