تو زندگی بعضی ها هستند که نه میشه درکشون کرد نه میشه ردشون کرد ....

همین جور زل میزنند به ارامشت........

امروز با همه ی دنیا قهرم ........!!!!!!!!!!

اما اوصدایم کند !برمیگردم!!!!!!!!!!!!!!!سادگی کودکانه ام را می بینی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟