بیچاره عروسک.............

دلش میخواست زار زار گریه کند ولی خنده برلبش دوخته بودند..............