وجودمان گاهی چقدرگرم میشود..........

ب یک دلخوشی کوچک......

ب یک هستم............

ب یک کجایی؟...

ب یک خوبی؟....

ب یک حضور....

ب  یک ............سلام...........