درجلسه امتحان عشق.............

من مانده ام ویک برگه سفید.............

یک دنیاحرف ناگفتنی..............

ویک بغل تنهایی ودلتنگی........

درددل من دراین کاغذکوچک جانمیشود.........

واین سکوت بغض آلود................       

قطره کوچکی هوس سرسره بازی میکندوبرگه سفیدم.....................

عاشقانه قطره رابه آغوش میکشد...........عشق تونوشتنی نیست....... دربرگه ام کناراین قطره یک قلب کوچک میکشم.....

وقت تمام است برگه هابالا.....................