دل شکسته ای کنار پنجره سیگار می کشید.خسته بودآنقدرکه یادش رفت بعدازآخرین پک ،سیگار رابه پایین پرت کند خه خودش را.........................................................