خدایا .....

خدایا می دانم این روزها حرفهایم بوی ناشکری میدهد اما............

اما تو به حساب تنهایی ودردودل بگذار ........

هیچ اعتباری ب وفای ادمی نیست ادم حتی به خداهم خیانت کرد......