کاش یه جای دلم،

گلویم تنگ میشد.......هوا نمیرسید و.......

وبعد خلاص........