یکرنگ ک باشی ، زودچشمشان رامیزنی .

خسته میشونداز رنگ تکراریت....

این روز هادوره رنگین کمان هاست....